Mille 60 +

Atelier d'écriture Saint-Gillois

10 juillet, 2017
de Elise
0 Commentaires

Reactie op alpaidis

Koning Otto I en zijn vrouw Edith.Het was een engelse prinses uit de familie Wessex .Ze keeg als bruidschat Maagdeburg die toen nog heidense was. Hij regeerd   eerst te Aachen.Ze hadden 3 kinderen Bruno Otto II en Gerberte die huwde  met Louis d’Outre- mere  die later koning van Frankrijk werd.Gerberte koningin  van Frankrijk had een beschermeling  Gerbert d’Aurrillac.

Otto I werd pas  op  7 augustus 935 tot koning gekroond en verbleef met ganse hof te Aachen. Hij verdeelde zijn rijk in hertogdommen .Hij wilde een heilig rooms rijk in plaats van heidense slaven.Daarom stichten hij in elk hertogdom  een aartsbisdom op. De aartsbisschop werd aangesteld door iemand uit de omgeving v/d koning.Otto I

De zonen v/d koning Bruno en OttoII hadden als leeraar Godfried I palsgraaf van Julicht (Herstal) en Rumigny die gehuwd was met Alpaidis v.Hougaerden. Alpaidis is geboren op  12 juli 902 om 07h 29 volgens de (hemelkaart 2000) Ze hadden 4 kinderen    Godfried II  Arnauld  Wirik die monnik werd in de abdij te Waulsort en een dochter Ermelinde die Jodonge kreeg als bruidschat.Ze was jong weduwe en verbleef a/h hof van koning Otto I als hofdamen even als haar moeder Alpaidis.

De koning en zijn gevolg verhuisde naar Keulen met zijn gevolg en wijde zijn zoon Bruno tot aartsbisschop van Keulen 953  hij was toen 28j.Daarna verhuisde het hof van  Keulen  naar Maagdenburg.Van het paleis blijft in Maagdenburg  niets meer over.als alleen de kerk waar keizer OttoI begraven is en nog een oud klooster. Onder het gevolgd was Alpaidis en haar dochter Ermelinde  hofdame.Koning Otto I  stichten ook aldaar een godsdienstig centrum die later bestuurd werd door een aarstbisschop.

De koning OttoI werd pas gekroond als keizer te Rome 2  februwarie in 962

Keizer Otto I stierf  te Menbelen op 7 5 973  en werd in de kerk van Maagdeburg begraven ( bestaat nog huidig)

Toen Bruno de broer v/d koning Otto I  tot aarstbisschop gewijd te Reims Hij was toen 28 j. . en was geen priester opdat ogenblik.Hij ging bij Balderic  aartsbisschop van Utrucht om  zich te vormen tot het priesterschap. Van af het ogenblik dat Bruno geestelijke werd mocht hij geen wereldlijke tittels meer dragen

Bruno droeg de tittel van Hertog van Lotharingen die toen nog niet verdeeld was.Hij verdeelde zijn hertogdom in beneden en boven Lotharingen waar hij een vice – hertogen aanstelde met de toestemming v:d Koning Otto I Opdat ogenblik  kregen ze  een leger en de macht om te regeren in hun hertogdom

Wanneer de  koning een strijde  trok. riep hij de hulp van al zijn hertogen en vazallen in zijn  rijk om de Paus te  verdedigen. In het noorden van Italie vielen de Italiaanse adelen hen aan en Godfried I stierf aldaar a/d pest op 27  september 964. Voor zo’n strijd waren ze toen soms 5 a 6 jaar onderweg

Godfried I werd begraven in Duren  naar door de 2 wereldoorlogen bleef er niets meer v/d stad over.

Godfried I de Rumignny werd dus vice -hertog van beneden Lotharingen om   bewezen diensten ( Zie boek  » Hertogen v. Lotharingen » Daar bij was hij graaf van Jullicht( Herstal) en Rumigny Door dit feit stond hij ook ten diensten v/d koning. onder dit tijdstip^was Alpaidis en haar dochter hofdame  bij de koning Otto I

Haar kinderen werden opgevoed bij de aartsbisschop Adarberon de broer van Godfried I. Ze werden er onderricht door  Jaen schot'(druid)  die uit Ierland gekomen was om in Reims te onderrichten .Deze  had kennis gekregen  in de leer van Pythagor(Egypte)

In later tijden werd daar onderricht gegeven door Gerbert d’ Aurrilac ( de latere paus Sylvester II) Germanus van Reims  die na verkiezing als kluisenaar in Hougaerden kwam wonen.Alpaidis kende deze man van in Reims. Gerard de Cambrai ( kleinzoon van Alpaidis) Deze beide waren advocaat en wijsgeer . Ook geheime  raadsheren v:d keizers Otto I  Otto II  en Otto III en voogd v/d  minderjarige keizer.Het waren vooral  Gerbert d’ Aurillac Gerard de Cambrai en Godfried II die door ontleding v/d latijnse tekst in de kerk van Aachen het graf terug vonden van keizer Karel de grote

Na de dood  van Godfried I verbleef Alpaidis nog even te Hougaerden  tot ze de stichting op haar eigen goederen deed. Aldus liet ze een kerk bouwen en  deed het kapittel   afhangen van het  bisdom Luik.

2 2 979  op L.V. Lichtmis tussen 9 en 10 h. Ze was nog steeds hofdame bij de koning OttoI

Na de dood van Gofdried I was er strijd met  graaf van Namur  om de goederen te bemachtigen ( zie boek Hertogen van Lotharingen.

.Haar zoon, Godfried II verbleef a/h hof  van Otto I en gaf zijn erfdeel aan zijn broer Arnauld en deze werd dus heer van Florennes en Rumigny .Alzo werd Arnaud de stamvader v/h huis Florennes en Rumigny

Eilbert gehuwd met Heresinde maar bleven kinderloos .Ze bezatten veel goederen waaronder 7 abdijen o.a. Waulsort. Ze  kregen als geschenk van St. Eloi het halssnoer  » de Kuise Suzanne »  Na het overlijden van Heresinde huwde Eilbert met Alpaidis v. Hougaerden en liet het halssnoer naar waarde schatten bij de monniken te Reims.Maar hij werd bedrogen en stak daarom de kerk N.Dame in brand.Alpaidis deed de kerk herbouwen en begiftigde het met een prebende. Even eens het graf van St. Remy met rond het hoofdkussen en tekst  dat begint met de naam Alpaidis…Even eens stichten ze een school voor rijke en begaafde kinderen.Het halssnoer bevond zich later in de abdij te Waulsort.Huidig in Britische museum te Londen

Eilbert de Florenes stierf op 28 maart 979 en werd in het familiegraf begraven te Waulsort Deze abdij werd ondertussen keizerlijk goed. Alpaidis bleef eer nog een tijdje wonen tot de monniken in opstand kwamen.Toen ging ze daar weg ,naar Chervremont waar ze verbleef als hofdame bij de keizerin Theofanie

Zoals we weten deed ze vele schenkingen  aan kerk en abdijen en kloosters en kapittels.De kapittels waren toen een kerkelijk en wereldlijk gerecht     Alpaidis zat zelf in een kapittel tot een bepaald tijdstip  . Ze stichten kapittels maar zonder zich eraan ter  verbinden.Ze was rijk en machtig. en behoorde tot de hoge Duitse adel en was niet verbonden aan bepaalde regels. De kapitels stonden onder het toezicht van een aartsbisschop

Ze ging naar cite van  Chervremont dat op 4 km van Luik lag . Het was keizerlijk goed het was een staat in een staat. Het behoorde reeds toe ten tijde van Keizer Karel de Grote.Toen Otto II stierf kwam de keizerin Theofani zich vestigen  met haar  gevolg op deze versterkte cite. Alpaidis  werd er hofdame na het vertrek te Waulsort In deze cite bevond zich een leger  kasteel en een abdij. Alpaidis stichten er een   nieuwe abdij en een kapittel dat ze deed afhangen a/h O.l vrouw kapittel van Aachen.

Notger prins-bisschop van Luik vond deze cite te dicht bij en te gevaarlijk en stuurde meerdere malen zijn leger er naar toe. Op  21 4 980  werd de ganse cite verwoest . De keizerin Theofani en Alpaidis zijn moesten vluchten langs een onderaardse gang en moesten alles achter laten.Ze trokken verder  door de Vesder tot  Waulsort de goederen van Alpaidis maar werden achter volgd.

De prins-bisschop van Luik vernam dit  en stuurde een van bode naar Waulort  om hun om te kopen.Het lukte niet en probeerde het tot 3x toe. Daarna beinvloeden deze een dienaar om gifte mengen in de schotels ( gift mercuurscloriden). Alpaidis was de voorproever en stierf  op 28 october 981 donderdag om 16,31 Ze was toen 79j.( volgens de hemelkaart) De keizerin Theofanie wilde dat ze begraven werd  te Chervremont  in de kapittel zaal midden voor het altaar van St. Maurice . op 30 10 981 om 10h.Ze werd er naar toe gebracht per boot over de Maas met 1 bestuurder en 4 brandende kaarsen.In die tijd was er geen anbder vervoer mogelijk als over de Maas.

De naam Alpaidis werd nog .4 x gedragen door haar afstammelingen

bRONNEN    ARCHIEF    ABDIJ MAREDSOUS

.    boeken    De hertogen van Lotharingen  in het duits)

Hugeus de Capet

HUIS  Florennes Rumgny

REVUE  Ardennaise ( frankrijk)                                                                von Dobbler

 

 

22 mai, 2017
de Elise
0 Commentaires

Andere betekenis van Alpaidis

In een vorige  ontleding  zou  ALPAID IS    « is  » een dochter   van een gewijde persoon .

In de griekse uitleg  Alphaidis      ALPHA  IS  het begin of bron ( levenswater)

De  alpha IDIS  (latijn) =  Idus of Idum

Het vrouwelijk is  eindigt op IRIS  dat de god v/d regenboog is

Het betekend ook de 15 de v/d maand    Maart  MEI  JULI October

vissen   stier   kreeft   weegschaal

Haar planeet is Saturnus  en Mars  De metalen zijn  lood en ijzer

In de andere maanden valt het op de 13 de v/d maand .

De planeten zijn dan Venus en Mars.De metalen zijn dan koper en ijzer

Iris is de god v/d regenboog die voorkomt bij bepaalde weergesteldheid.Dit  wanneer de wolken in tegen richting is met de zon.De  boog blinkt als de regen ophoud en door de zon verlicht word.De boog is 42 graden boven de  horizon.We zien 2 bogen bij mekaar met dezelfde kleuren in het zonnespetrum.In de binnenkant boven zijn de kleuren kelder rood en purper  benedenkant.Langs de buitenkant zijn de kleuren zelfs zwak om met het oog te  kunnen zien.De luchtverschuiving heeft invloed op de zonnenstralen en de regen. Bij watervallen ziet men soms regenbogen

De regenbogen is ons al oud bekend in de bijbel bij verzoening tussen God en mens ( boek Genesis)

Apocalypes  st.Jan vers 4

De opperpriester is gezetten op zijn troon Hij heeft een bovenkleed  met opgenaaide  edelstenen van Jaspe  en Sardoine .De kleuren zijn purper violet  en purper rood.Ze zijn vaste gemaakt met goud ter hoogte v/d borst.Op elke steen staat de  naam der zonen van Israel.Dit is een teken.Deze edelstenen zij het teken der hoge ingewijden v/d tempel van Jerusalem.Deze 24 priesters zijn gekleed met een witte tunique.Het waren de geconsacreerde van YHWH. Ze droegen op hun hoofd een tulband van goud waarop de stempel van YHWH  zoals Hij het hen bevolen had .De diadeem van puur goed is een teken v/d ingewijden priesters van Sion. Deze hoge priesters het leger vanYHWH begeleiden op de berg van Sion en Jerusalem

Daar is zijn troon omgeven door een regenboog die de schijn heeft van Ermeraude. Hij heeft een klaarde door de mist en bij de regenbogen.Die scvijn is is de glorie van YHWH. Zoals  de regenboog waaraan de God IRIS is tiegewijd.Het beduid de goede boodschapper van God.Iris is het mannelijke en IDIS  is de vrouwelijke god der regenboog. Van  op zijn troon sprak Hij zijn stem klonk als en donder  en de bliksem is zijn  vervoer.img

Bij de GRIEKEN voornamelijk  Zeus  en Hermes .De beide goden heben d eigenschappen licht vlug  en gevleugeld.Ze draagd de hermesstaf en vleugels die aan haar zijn gesnoerd.Haar kleren is een sluier met de kleuren v:d regenboog dat zich ontplooid in de lucht. Het symbool v/d regenboog is een verbinding tussen hemel en aarde en god en de mens

————————                                    von dobbler

17 mai, 2017
de Elise
0 Commentaires

betekenis v:d naam Alpaidis ( hougaarden)

Alpaidis  als eerst  als  Alpenheide

In het latijns boordenboek  ALPHAYDES of ALPHAIDIS

wanneer de naam  van een vrouw eindigd  op  » IS  of De .Het « iS » niet altijd  een alytijnse  of Gaullois.De « IS »  komt ook voor in  Egypte  zoals  ISIS. Het betekend een gewijde persoon

Bij de GRIEKEN vind men het woord terug Alpheos of  Alpheus  Dus « eos of eus  wat mannelijk is

In de mythologie vind men het woord Alphaiade.Dit is de naam van een nimf  bij de bron van Arethoesa in Sicilie. Dus de bron van Syrakusa

img2

 

Geschiedenis       Op de plaats der olympische  spelen in Griekenland loop een stroom ALPHEOS door  de streek van Arcadie.Op een zeker ogenblik werd de stroom woedend en overstroomde gans de Olympiaden en sleurde alle beelden met kracht met  zich mee dat op de muren stonden. Gans de oppervlakte  werd bedekt met 6 a7 m.. slijk. Deze stroom vormde  verder een rivier die naar de oceaan liep .De stroom hield stand oceaan en eindigde in de bron van de Serakuse ( zoetwaterbron). Eens daar veranderde hij zich in een nimf( vrouwellijk)

Bij de Gaulen is een nimf een godheid van 2de rang even als sirennen fee of witte madame.

Deze zoetwaterbronnen zijn de sympbolen voor levenswater  of moederschap of nieuw leven genoemd Deze  bronnen hebben bij de Gaulen  goddelijk eigenschappen zoals genesen  der ziekten en verrijzen der dode.Het was een begin voor alle kennis macht lof en geestelijke energie

ALPHEIOS zou een rivier gods zijn uit de Griekse mythen

Aldus verdwijnd deze rivier meermalen onder de grond voor ze in de cirkelvormige  bekken van Serakuse kwam.Deze bron was omgeven met papyrusstruiken. Ook in de bron zelf groeide Arethus planten een soort orchide’s.Deze plant heeft een blauwe bloem.De granen of zaden van deze plant word in pouder verhandeld Het word gebruikt om kinderhoofden te reinigen  tegen allelei microben.Ook om de ogen te reinigen.De pulp word gebruikt om abcessen en ulcers te ziuveren. Van de vrucht zelf maakt men likeur

De struiken van papyrus  groeide in Egypte en rond Serakuse De  grond in deze omgeving was moeras en de temparatuur zeer warm  Van de schors  v/d papyrus maakte men papier Ze legde de lagen schors op mekaar en streken het  te                                                                                                                    samen.Dit syteem kende men al in Egypte.De handel van papyrus kwam pas tijdens Alexander de Grote. Het daalde terug in de 5 de eeuw voor J.C. en in de 11de eeuw verdween het v/d markt

Men gebruikten de papyrus nog voor andere dingen O.A. De wortels voor brandstof Men maakte er ook vazen en andere  voorwerpen mee. Met de stengel maakten men koorden voor lichte boten dat men dan met product bestreek. Vervolgens ook voor fakkels het maken van zeilen schoenen matten hoeden en kleding . In de geneeskunden word het bladgebruikt voor heet zuiveren van ulcers

Met de bloemen vormde een kroon voor de God

Op een zekere dag kwam een admiraal zijn voorraad drinkwater halen om mee te nemen voor zijn toch.Dit water  heeft geen zout gehalte en is minder kalkhoudend.Het bronwater is tussen 12 en 22 graden

Het bronwater is geneeskundig naar gelang het de  de lagen v/d ondergrond met zich meesleurd zoals  ijzer koper zout en en andere sulfaten.  Deze bronnen zijn kuuroorden  zoals  Spa  Vittel  Evian  Vichy.Bad -EMS  en Aachen in Duitsland.In  Rennes -le -Bains zijn warmwater bronnen met een temperatuur van 20 a 22 gradeen Het water loopt  zo  al dampend in een rivier verder. Men kan er zelf je handen niet in steken.Deze warmwater bronnen zijn niet drinkbaar omdat ze te veel  solfer bevatten
—————————                                           von dobbler

15 mai, 2017
de Elise
0 Commentaires

HOEGAERDEN

Hoegaerden zoals men vroeg melden in het boek Vandervelpen zou een hoger gelegen tuin. Wanneer men verder zoekt ziet in de geschiedenis dat het een vollksleider was dat HOUARD genaamd was .Hij vertrok met zijn volksstam weg uit Lybien omdat er ziekte en hongersnood was. Ze  trrokken over het kaukasius gebergte en hielden er even stand.Het noodlot sloeg weer toe en vertrokken er  uit schrik voor meerdere epidemien. Hij had een vrouw Kerrydwem en 3 kinderen 1 dochter  en 2 zonen. Met de oudste zoon lukte alles , naar met de 2 de zoon waren het niets dan catastroven.

img

Zo gingen naar Griekenland naar Delfi waar de orakel priesteressen  hun onderichten in de leer  van Pythagor en hun ook andere nog andere wetenschappen bij brachten.Ze verbleven er een lange  tijd tot waar de Romeinen aldaar alles kwamen verwoesten.

De volksstam onder leiding van Houard   deelde zich in 2 groepen  1 groep ging naar het noorden van Italie en, de groep met  Houard trokken verder over de nevelachtige zee en kwamen terug in Ierland het land der Kelten.Ze verbleven voornamelijk in de streek v/d Cimbers en aldaar verbleven ook druiden.

In het begin bleef de groep onder mekaar Na een tijdje  zag de bevolking aldaar dat de nieuwe volkstam meer ontwikkeld waren en mengde zich onder mekaaren zo namen ze hun technieken over .Ze konden ijzer hout bewerken en deden aan landbouw en hadden zelfs kennis v /h zout. Meer en meer  begaf de bevolking zich tot de landbouw omdat hun toestand daarmee verbeterde in plaats van te gaan vechten.

Caucase

Na een tijd  werd Houard  verkozen tot keizer en opperdriud.Zijn attributen waren de kar met het eeuwig vuur en één wiel eveneens kreeg hij een wit paard  symbool. van zijn overwinningen.Ook zijn naam  veranderden men voegde er de  » G » bij.  Aldus werd hij aanzien als God.  Zijn rijk ontstond ong. 1700 voor J.C en verging in 700j. C .H.

HOU « G » ARDN  genoemd en was dus  zoals de zoon van GOD . De H werd nooit uit gesproken . Als men de HOU uitsprak was dit de tafel voor  de God. Hij had een leger  onder de naam ARDN dus de strijdluchtig die alles tot overwinninig bracht

Het volk zag hem els een zoon van God want hij hield de staf en de sleutel en was bewakker v/h  fort De regenboog deed dienst als een centuur rondom de aarde.Hiij bedzaarde de wateren en regelde de inhoud

Hij bezat het wiel dat draaide volgens het zonnenstelsel dat het universele leven aantoond.

HOU « G » Arden  was de kleinste onder de kleine volgens beoordeing v/h volk ,naar hij was de grootste onder ons  » Hij was GOD. Zo was het ook tijdens de tijd van Amon in Egypte..

Hij is altijd a/h werk en heeft een praalwagen met een onderstel met doorzichtige warmte ( stoom)

Hij is groot op de aarde en groot op zee.  en niet onachtzaam tegenover zijn edelmoedig grootheid

De Kelten hadden leefde  volgens hun morele regels.

Deze  volkstam groeide  aan en ze verdeelde zich terug in kleine groepen en weken uit naar andere gewesten en kwamen zo over de zee naar Bretange  en gingen daar prediken en verzorgen.Ze hadden af en toe een stand plaats waar de 12 maagden een dienst opdroegen voor hun opperhoofd. en trokken dan verder door onse streken. Later  verdeelde ze zich terug  en bleef één groep in het noorden van Italie waar  ze in hollen woonde.De andere groep trok verder tot Halstadt en ontgonnen aldaar de zoutmijn verder is van deze stam niets meer bekend.Huidig  zijn  er  te HALLSTAD ( Oostenrijk) nog opgravingen.

De druiden waren al zeer lang in onse streken  zoals  Coloman ( was een koningszoon ) die overleed. in de omgeving v/d abdij van Melk en aldaar begraven is.  De abt Foramann die de abdij  van Waulsort in beslag nam en er ondericht gaf.Het was de abdij en kasteel van Alpaidis Soms gaven de druiden de naam aan een plaast waar ze verbleven om het later te kunnen herkennen.

img Von Dobbler

21 janvier, 2017
de Elise
0 Commentaires

DE VODKA

de vodka is  hoofdzakelijk gemaakt uit granen en word in Rusland gebrouwd.Daarna word er de smaak en kleur aan toegevoegd.Voor de mensen uit het Oostblok is dit hun voornaamste drank.Ze drinken dit in 1 slok tegen de kou.

Rusland en Amerika zijn de 2 grootste graanschuren v/d wereld.Maar de granen van deze 2 landen hebben niet dezelfde waarde.Dit komt door de grondlagen en de bewerking v/d grond.In Rusland bewerkt men de grond nog op de wijze van vroeger.

In Amerika  na de oogst v/d granen worden de stoppels op de grond verbrand. Tijdens het groeiproces worden de velden meermalen met chemisch product besproeid .Dit gebeurd per vliegtuig omdat de velden zo groot zijn.

Wanneer men de grond terug bewerkt  voor de volgende oogst gaan al die chemische producten en die verbranden stoppels mee de grond in en word de grond zuur.Door dit feit verminderd de graan kwaliteit en voldoet het niet meer a/d normen voor de voeding v/d mens b.v brood.

De Amerikanen onderhandelen met Rusland en kopen hun granen om er hun vodka mee  te brouwen. .Anders om verkoopt Rusland hun granen aan Amerika.

Het word met wereldschepen verscheept naar verre landen maar mogen niet overal aan wal of kunnen niet Deze schepen lijken op varende dorpen of steden.

Ze moeten met de rederij onderhandelen en deze beslissen of ze kunnen of mogen aan wal gaan of verbod.Het komt ook dat er havens zijn die niet geschikt zijn voor deze schepen omdat het niet diep genoeg is.Het is de rederij die de toelating geeft om hun lading grondstoffen te leveren.

Deze schepen komen graag naar Belgie om te leveren omdat alles hier met de machinnen gebeurd.Het leveren is hier duurder dan elders maar op korte tijd hebben ze dan een andere lading en kunnen ze verder varen.Voor ze terug varen word het schip na gekeken of hersteld.In bepaalde landen gebeurd het lossen en laden nog met de hand

In Belgie hebben we vrschillenden  havens en alle met een bepaalde bestemming.

b.v Gent  De meeste grondstoffen die daar toekomen is petrol  hout en granen.De granen worden opgezogen in silo’s.Deze schepen komen langs het kanaal Gent – Terneuzen.

Om die wereldschepen in de haven toe te laten werden vele mensen onteigend o.a. de boerderij van mijn schoonouders omdat het kanaal moest verdiept en verbreed worden. Je kunt het zien als langs deKennedylaan rijd ziet je deze schepen  aankomen en vertrekken

Op dit kanaal kwam de Amerikaanse boot hun granen opzuigen in silo’s.De mensen van rondom kijken dan naar het gebeuren en de bemanning.Eens aan wal trek deze bemanning naar Gent. Meestal naar de vrouwen omdat ze al maanden onderweg zijn  met alle gevolgen vandien. Als het schip van Rusland aan wal komt is er maar 1 man die het schip verlaat en de bevolking heeft daar nooit last van

Als we met nieuwjaar bij de schoonouders gingen  stond telkens de boot uit Rusland a/d wal om hun granen op te halen.Deze boot was mooie verlicht en om middernacht gingen al hun sirenen.                                                                                                               v.d.